obchodní společnosti
PILANA Group a.s.
se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
IČ: 04161076, DIČ: CZ04161076
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 7323.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

v případě platby v EUR
IBAN: CZ0755000000005200019737
SWIFT: RZBCCZPP

V případě platby v USD
IBAN: CZ825500000000520019745
SWIFT: RZBCCZPP

V případě platby v Kč
IBAN: CZ2955000000005219729
SWIFT: RZBCCZPP

Telefon: + 420 573 527 400
Email: group@pilana.cz

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti PILANA Group a.s. umístěného na adrese www.pilana.group.

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako „VOP“) obchodní společnosti PILANA Group a.s., IČO: 04161076, se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 7323 (dále jen jako „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího a jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pilana.group, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Webové rozhraní obchodu nabízí zejména průmyslové nože a náhradní díly k nim pro různá průmyslová odvětví, jakož i náhradní díly kompatibilní se značkou výrobce originálního vybavení uvedenou u každého z produktů a také alternativní náhradní díly. Nabídka nabízených produktů je pravidelně aktualizována.

1.3.      Každý všední den od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hod. CET je kupujícím k zodpovězení jejich dotazů týkajících se produktů a zboží prodávajícího nebo webového rozhraní obchodu k dispozici technická podpora, a to na tel. + 420 573 527 342, nebo na e-mailu group@pilana.cz (nepřetržitě). K zodpovězení dotazů kupujících, kteří se zaregistrovali ve webovém rozhraní obchodu a mají zřízen uživatelský účet (viz čl. 2 VOP), mohou tito kupující využít přímý kontakt na obchodního zástupce prodávajícího, který jim byl přidělen nebo který je uveden v potvrzení objednávky.

1.4.      Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy s osobou, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém nebo německém jazyce podle nastavení kupujícího v uživatelském účtu webového rozhraní obchodu.

1.7.      Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou její přílohy. Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje kupující souhlas také se všemi jejími přílohami.

1.8.      V případě rozporu mezi VOP a reklamačním řádem se co do rozporné části použijí VOP.

1.9.      Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.10.   Prodávající je oprávněn informovat kupujícího, který s tím předem vyslovil souhlas, elektronickou poštou o novinkách v nabídce webového rozhraní obchodu (tzv. newsletter). I bez souhlasu kupujícího je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu elektronickou poštou technická sdělení týkající se zejména změny znění VOP a / nebo reklamačního řádu. Prodávající je dále oprávněn kupujícímu elektronickou poštou zasílat tzv. zákaznická sdělení podle a za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2.   REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Podmínkou pro odeslání objednávky a pro uzavření kupní smlouvy je provedení registrace ve webovém rozhraní obchodu. Podmínkou pro vytvoření registrace je přijetí obchodních podmínek.

2.2.      Registrace bude umožněna pouze kupujícímu, který je registrován k dani z přidané hodnoty. V případě, že kupující není k dani z přidané hodnoty registrován, je vytvoření uživatelského účtu a nákup zboží možné pouze za individuálně sjednaných podmínek. Za tímto účelem je kupující oprávněn prodávajícího kontaktovat elektronickou poštou na elektronickou adresu group@pilana.cz.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ve vztahu k informacím nezbytným pro přístup do uživatelského účtu kupujícího je kupující povinen zachovávat mlčenlivost. Následky porušení této povinnosti, jakož i umožnění využívání uživatelského účtu třetím osobám, jdou k tíži kupujícího.

2.4.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a funkcionality v něm obsažené jsou individualizovány ve vztahu ke konkrétnímu kupujícímu, jeho předchozím objednávkám, platební morálce a dalším skutečnostem souvisejícím s uzavíráním smluv s prodávajícím.

2.5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, když může dojít k odstávce zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či třetích osob.

2.6.      Prodávající prohlašuje, že údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a související data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na internetovém obchodu prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

3.   OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a způsobu platby,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.2.      Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3.3.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

3.4.         Poté, co prodávající obdrží objednávku, její obdržení kupujícímu potvrdí automatickou elektronickou poštou označenou jako „evidence objednávky“, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Evidence objednávky bude obsahovat zejména označení kupujícího a shrnutí objednávky. Odesláním evidence objednávky nedochází k uzavření kupní smlouvy.

3.5.         Po obdržení objednávky prodávající zpracuje objednávku ve svém interním systému. Následně prodávající objednávku potvrdí, nebo odmítne. Potvrzení objednávky prodávající učiní odesláním elektronické pošty označené jako „potvrzení objednávky“ na elektronickou adresu kupujícího. Před potvrzením objednávky je prodávající oprávněn kupujícího kontaktovat, je-li to s ohledem na objednávku nutné nebo vhodné pro uzavření smlouvy. Odmítnutí objednávky prodávající učiní odesláním elektronické pošty označené jako „odmítnutí objednávky“, ve které bude identifikován kupující a objednávka, kterou prodávající odmítá, na elektronickou adresu kupujícího.

3.6.         Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího.

3.7.         Prodávající není povinen přijmout objednávku a kupující nemá vůči prodávajícímu nárok na uzavření kupní smlouvy.

3.8.         Kupující je oprávněn vytvořit objednávku i ohledně zboží, které je v okamžiku vytvoření objednávky nedostupné (není skladem). Informace o počtu kusů skladem a o předpokládaném termínu naskladnění zboží bude v takovém případě uvedena u konkrétního zboží. V případě vytvoření objednávky ohledně zboží, které není částečně nebo zcela skladem, prodávající po odeslání objednávky kontaktuje kupujícího a prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky se s kupujícím dohodne na podmínkách uzavření smlouvy na dané zboží, zejména pokud jde o poptávané množství zboží a o předpokládanou dostupnost zboží a s tím související expediční lhůtu. Potvrzení objednávky nebude kupujícímu odesláno do doby, než dojde k oboustrannému odsouhlasení podmínek k možnosti uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží. Kupující je rovněž oprávněn prodávajícího ve věci zájmu kupujícího o uzavření kupní smlouvy na zboží, které není zčásti nebo zcela skladem, kontaktovat přímo prostřednictvím elektronické pošty.

3.9.         V případě, že má být místem dodání zboží jiný stát než členský stát Evropské unie, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko a současně si kupující zvolí dopravu prostřednictvím PILANA Group a.s. a jejích smluvních partnerů podle čl. 6.2 písm. a) VOP, bude z provozních důvodů na straně prodávajícího kupujícímu zasláno potvrzení objednávky až poté, co prodávající u svých smluvních přepravních partnerů poptá možnosti a podmínky přepravy zboží do těchto zemí a kupující podmínky a náklady přepravy elektronickou poštou odsouhlasí.

3.10.      Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů spojených s dopravou zboží uvedenou ve webovém rozhraní obchodu.

3.11.      Přehled všech odeslaných objednávek, poptávek a stavu jejich vyřízení lze sledovat ve webovém rozhraní portálu v oddíle „seznam objednávek / poptávek“.

3.12.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen jako „dopravn铨). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.13.   Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jeho elektronické adresy nebo i telefonicky v případě potřeby doplnit dodatečné informace týkající se objednávky nebo potřeby kupujícího informovat o důležitých skutečnostech k objednávce se vztahujících.

3.14.   Zboží, které si kupující od prodávajícího objednal, nebo ohledně kterého již byla uzavřena kupní smlouva (předmět kupní smlouvy), může být v těchto obchodních podmínkách označováno také jako „zboží“, nebo jako „zásilka“, bylo-li již zboží předáno k přepravě nebo připraveno k převzetí.

3.15.   Veškeré objednávky kupujícího podané prostřednictvím internetového obchodu www.pilana.group jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a jejich přílohami, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

3.16.   Kupující odpovídá za úplnost a správnost údajů, které vyplní do objednávkového formuláře a které jako objednávku odešle prodávajícímu. V případě, že se některý z údajů uvedených kupujícím ukáže jako nesprávný, vzniká kupujícímu povinnost nahradit prodávajícímu škodu (představovanou například, nikoliv však výlučně administrativními a přepravními náklady spojenými s vrácením objednávky v případě uvedení nesprávné dodací adresy) mu tím způsobenou.

3.17.   Veškeré prezentace zboží k prodeji umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Tyto prezentace zboží nejsou „návrhem dodat zboží“ ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.18.   Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Neuvedením dodací adresy souhlasí kupující s tím, aby za dodací adresu byla považována uvedená adresa fakturační.

3.19.   Není-li v konkrétním případě ve webovém rozhraní obchodu uvedeno nebo individuálně ujednáno jinak, balí prodávající zboží do o dřevěných fumigovaných beden a palet, zboží ošetří antikorozním nátěrem a před vložením do beden je zabalí do antikorozního papíru. Takto prodávající nepostupuje v případě hoblovacích nožů, které balí do plastových obalů namísto antikorozního papíru. Takto ošetřené a zabalené zboží je standardně označeno logem prodávajícího a sériovým výrobním číslem umožňujícím identifikaci zboží.

3.20.   V případě individuálních požadavků kupujícího na značení a balení zboží musí být tyto předem projednány s obchodním zástupcem prodávajícího a uvedeny v objednávce kupujícího. Na později vznesené požadavky kupujícího není prodávající povinen brát zřetel.

3.21.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.22.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

3.23.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek a jejích příloh.

3.24.   Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, a jsou aplikovatelné a závazné pouze pro registrované uživatele. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2.      Ceny zboží a nákladů spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny v EUR, USD, nebo CZK, a to vždy v závislosti na nastavení kupujícího v uživatelském účtu webového rozhraní obchodu, a nezahrnují daň z přidané hodnoty („DPH“) ani žádné jiné související poplatky.

4.3.      Pokud je na webovém rozhraní obchodu nebo v potvrzení objednávky uvedena cena zboží, platí, že nezahrnuje dopravné, pokud z konkrétních okolností nevyplývá něco jiného.

4.4.      V internetovém obchodě jsou ceny smluvní, vždy aktuální a platné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

4.5.      V případě, že je místem plnění Česká republika, je kupující povinen uhradit cenu zboží zvýšenou o aktuální platnou sazbu DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen jako „ZDPH“), a souvisejících právních předpisů.

4.6.      V případě, že je místem plnění jiná země Evropské unie[1] než Česká republika (dále jen jako „členský stát“), kupující má v tomto členském státě sídlo a je zde registrován k dani z přidané hodnoty, je cena plnění osvobozena od DPH. Kupující je pak povinen přiznat a odvést DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

4.7.      V případě, že je místem plnění stát jiný než členský stát (dále jen „třetí země“), kupující má v třetí zemi sídlo a je zde registrován k dani z přidané hodnoty, je cena plnění od DPH osvobozena. Kupující je však povinen DPH přiznat a odvést ve své zemi při přechodu státní hranice podle tamní právní úpravy.

4.8.      Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat podle § 66 ZDPH[2].

4.9.      Prodávající tímto upozorňuje, že v případě vývozu zboží mimo Českou republiku může koupě zboží a její dodání do místa určení podléhat dalším dodatečným platbám, celním poplatkům, místním daním (např. místní DPH, dovozní clo atd.) nebo obdobným poplatkům (dohromady dále jen jako „dodatečné poplatky“). Tyto případné dodatečné poplatky jdou výlučně k tíži kupujícího a kupující plně odpovídá za jejich úhradu i deklaraci příslušným orgánům tam, kde je to nezbytné. Kupující není povinen prodávajícího informovat o tom, že zboží může podléhat dodatečným poplatkům.

4.10.   Cenu zboží a dopravné dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)     Platba předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího. V takovém případě je kupující povinen zajistit, aby byla celá kupní cena včetně dopravného a dalších případných nákladů připsána na bankovní účet nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dní ode doručení potvrzení objednávky. V opačném případě je prodávající oprávněn objednávku kupujícího zrušit s účinky s účinky odstoupení od smlouvy, o čemž bude kupující informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

b)    Debetní kartou nebo kreditní kartou (MasterCard, Visa, Visa, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay, Union Pay). V takovém případě platí, že platbu může provést pouze vlastník debetní nebo kreditní karty nebo osoba, která je s debetní nebo kreditní kartou oprávněna disponovat.

c)     Platba převodem na bankovní účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo umožnit tento způsob platby zboží prověřeným kupujícím, s nimiž již spolupracoval v minulosti a u nichž ověřil jejich platební morálku, a dále kupujícím, kteří mají u exportní pojišťovny prodávajícího sjednáno platné pojištění. V takovém případě je kupující povinen zajistit, aby byla celá kupní cena včetně dopravného a dalších případných nákladů připsána na bankovní účet nejpozději v den splatnosti zboží.

4.11.   Splatnost kupní ceny bude uvedena v potvrzení objednávky a ve vystaveném daňovém dokladu.

4.12.   Kupující je oprávněn k úhradě kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží zvolit pouze takový způsob, který je jako přípustný uveden v případě konkrétní objednávky ve webovém rozhraní obchodu. Kupující bere zejména na vědomí, že v případech stanovených prodávajícím nemusí být dostupná některá z možností plateb podle čl. 4.10.

4.13.   K zabezpečení plateb kartou používá prodávající nejmodernější technologické a organizační prostředky k zabezpečení. Webové rozhraní obchodu funguje v souladu se standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

4.14.   Společně s kupní cenou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu také dopravné ve smluvené výši.

4.15.   Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet prodávajícího, a to pod příslušným variabilním symbolem sděleným kupujícímu prodávajícím v potvrzení objednávky.

4.16.   V případě, kdy je místem plnění Česká republika a kupující je plátcem DPH se sídlem v České republice, je kupní cena zaplacena až okamžikem, kdy je zaplacena také daň z přidané hodnoty.

4.17.   Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, který zašle kupujícímu ve formátu PDF na elektronickou adresu kupujícího. Tento daňový doklad – faktura je považován za originál z hlediska účetnictví a nebude již zasílán poštou (v listinné podobě). Seznam všech vystavených faktur je uveden také ve webovém rozhraní obchodu v oddíle „můj profil – doklady ke stažení“. Kupující je povinen zkontrolovat správnost a úplnost vystavené faktury a případné nedostatky ihned sdělit prodávajícímu.

4.18.   Prodávající je plátcem DPH (je registrován k dani z přidané hodnoty).

5.   EXPEDIČNÍ LHŮTY

5.1.      Není-li v popisu objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno (předáno k přepravě) nejpozději 3. (třetí) pracovní den po odeslání potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn prostřednictvím uživatelského účtu ve webovém rozhraní obchodu označením „platba předem“ nebo prostřednictvím elektronické pošty po kupujícím požadovat, aby kupující zaplatil kupní cenu včetně dopravného předtím, než bude zboží expedováno (předáno k přepravě). V takovém případě bude zboží expedováno (předáno k přepravě) nejpozději 3. (třetí) pracovní den po zaplacení kupní ceny a dopravného.

5.2.      Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci. 

5.3.      Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, prodávající celou objednávku pozastaví a kupujícího informuje o možném termínu vyřízení celé objednávky. 

5.4.      V případě možnosti expedice pouze části objednávky bude objednávka po dohodě s kupujícím rozdělena na části, které jsou skladem.

6.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Cena dopravného je stanovena ceníky smluvních partnerů.

6.2.      Přeprava a dodání zboží může proběhnout následujícími způsoby:

a)      prostřednictvím PILANA Group a.s. a jejích smluvních partnerů, nebo

b)      vlastní dopravou kupujícího.

6.3.      V případě, že si kupující zvolí přepravu a dodání zboží prostřednictvím PILANA Group a.s., zajistí prodávající dopravu zboží do určeného místa, k čemuž je oprávněn zvolit vhodný způsob přepravy samostatně tak, aby bylo dodání zboží co nejefektivnější. V případě, že si kupující zvolí přepravu a dodání zboží vlastní dopravou, je kupující oprávněn a povinen zajistit si na své náklady přepravu zboží samostatně. V takovém případě současně kupující nese riziko a případné dodatečné náklady s tímto způsobem přepravy spojené.

6.4.      Dopravné je stanoveno smluvními partnery a jinými spolupracujícími subjekty PILANA Group a.s. a prodávající nemá na výši ani způsob jeho určení žádný vliv.

6.5.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7.      Prodávající se zavazuje předat zboží k přepravě jako zásilku v obalech vhodných pro bezpečnou přepravu s přihlédnutím ke způsobu přepravy (silniční přeprava, letecká přeprava, lodní přeprava). Obaly v dřevěných bednách jsou odpovídajícím způsobem tepelně ošetřeny v souladu s požadavky mezinárodní normy ISPM. Pro lepší zabezpečení zásilky proti povětrnostním vlivům je všechno zboží řádně chráněno proti korozi.

6.8.      V případě přepravy a dodání zboží prostřednictvím PILANA Group a.s. činí předpokládaná dodací lhůta:

a)     3 (tři) pracovní dny ode dne odeslání zboží v případě dodání zboží na území České republiky,

b)    5-10 (pět až deset) pracovních dní ode dne odeslání zboží v případě dodání zboží do zemí Evropské unie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Moldávie, Monaka, Norska, San Marina, Srbska, Švýcarska a Turecka,

c)     v případě dodání zboží do ostatních zemí bude předpokládaná doba dodání kupujícím specifikována elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího nebo telefonicky.

6.9.      V případě, že je zboží nedostupné (není skladem), se bude postupovat podle čl. 6 a podle čl. 3.8 VOP.

6.10.   Dodací lhůta není pro prodávajícího závazná v případě zásahu vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí událost, která není způsobena žádnou ze stran, která je nepředvídatelná v době uzavření smlouvy, nevyhnutelná, mimo kontrolu stran a která způsobí, že plnění povinností není možné. Za vyšší moc se považují zejména, nikoli však výlučně, epidemie, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy.

6.11.   Prodávající neodpovídá za poškození výrobků dopravci nebo nedodržení dodací lhůty, a to i v případě, že způsob přepravy zvolil kupující.

6.12.   Prodávající dodá zboží společně s originálními přepravními doklady, které mohou být vyžadovány pro vyměření cel a obdobné účely.

6.13.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6.14.   Pokud se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním. 

6.15.   Jestliže kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, je povinen opětovně uhradit k celkové ceně zásilky manipulační poplatek a dopravné.

6.16.   Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě předchozí úhrady odpovídajících nákladů.

6.17.   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží jako zásilky k přepravě.

6.18.   V případě, že si kupující zvolí přepravu a dodání zboží vlastní dopravou kupujícího, uvědomí prodávající kupujícího prostřednictvím elektronické adresy kupujícího, že je zboží připraveno k převzetí. Kupující je povinen zboží převzít nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dní ode dne odeslání zprávy o možnosti převzetí zboží. V případě, že kupující použije k převzetí zboží dopravní prostředek, zajistí prodávající naložení zboží na tento dopravní prostředek, bude-li to umožňovat povaha daného dopravního prostředku a zakoupeného zboží. Nebezpečí škody na věci přechází v takovém případě na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

6.19.   Nevyplývá-li z tohoto nebo jiných článků obchodních podmínek něco jiného, použijí se na expedici, přepravu a dopravu zboží INCOTERMS 2020.

7.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1.      Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze tehdy, umožňují-li mu to VOP nebo reklamační řád, a to způsobem a za podmínek stanovených VOP a / nebo reklamačním řádem.

7.2.      Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit po dobu, dokud je u stavu objednávky v uživatelském účtu ve webovém rozhraní obchodu uvedeno, že je objednávka zpracovávána („stav objednávky: objednávka je zpracovávána“). Poté již není možno odstoupit, neboť objednávka byla předána k přípravě na expedici nebo přímo k expedici. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen učinit písemně, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího group@pilana.cz a současně na elektronickou adresu obchodního zástupce, který byl kupujícímu k vyřízení objednávky přiřazen a jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v potvrzení objednávky.

7.3.      O odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího písemné potvrzení, a to zpravidla do 3 (tří) pracovních dní. K nastoupení účinků odstoupení od smlouvy dojde okamžikem odeslání tohoto potvrzení kupujícímu.

7.4.      V případě, že odstoupení od smlouvy není možné, zašle o tom prodávající kupujícímu vyrozumění elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího a projev vůle kupujícího, kterým měl kupující v úmyslu od smlouvy odstoupit, nemá žádné právní účinky.

7.5.      Právo odstoupit od smlouvy kupujícímu nenáleží v případě, že zboží bylo upraveno nebo vyrobeno podle pokynů a přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

7.6.      V případě, že byla objednávka již zaplacena, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou cenu za zboží do 14 (čtrnácti) pracovních dní od účinnosti odstoupení od smlouvy. V případě, že prodávající již vynaložil náklady, které mu vznikly v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a které není možno z objektivních důvodů nezávislých na vůli prodávajícího refundovat po subjektu, kterému byly zaplaceny, není prodávající povinen kupujícímu částku odpovídající těmto dodatečným nákladům vracet. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, není-li v konkrétním případě ujednáno jinak.

8.   PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE), ZÁRUKA

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

8.2.      Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

8.3.      Prodávající deklaruje, že jím nabízené zboží je nové. Pokud prodávající nabízí náhradní díly, pak prodávající dále deklaruje, že jsou tyto náhradní díly kompatibilní se značkou výrobce původního výrobku a byly vyrobeny v souladu se standardy a normami platnými v České republice.

8.4.      Kupující výrobek podle možností prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Případné zjevné vady, které kupující mohl a měl zjistit provedením prohlídky výrobku, je kupující povinen vytknout a prodávajícímu oznámit ihned, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dní ode dne převzetí zboží. V opačném případě kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží.

8.5.      Prodávající u každého výrobku poskytuje záruku za jakost dodaného zboží. Záruční doba trvá po dobu uvedenou v reklamačním řádu prodávajícího, jinak 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Rozsah záruky a podmínky uplatnění nároků ze záruky jsou definovány v reklamačním řádu prodávajícího, který tvoří přílohu a nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

8.6.      V rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti z vadného plnění (reklamace) a ze záruky upraveny v těchto obchodních podmínkách, se použije reklamační řád. V případě rozporu mezi VOP a reklamačním řádem se postupuje podle čl. 1.8 VOP.

9.      ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1.         Všechny případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny především smírným způsobem.

9.2.         Nebude-li smírné řešení možné, budou veškeré spory mezi kupujícím a prodávajícím projednány výlučně soudem v České republice příslušným podle sídla prodávajícího a podle právního řádu České republiky, a to bez ohledu na místo dodání zboží nebo na sídlo kupujícího.

10.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.      Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí kupní smlouvy, jsou nezbytné pro splnění této smlouvy (zejména zpracování objednávky, dodání objednaného zboží, zaúčtování platby a vyřízení reklamace kupujícího). Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající z právního titulu plnění práv a povinností plynoucích mu z kupní smlouvy nebo uložených mu platnými právními předpisy. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat po dobu existence tohoto smluvního vztahu (do uplynutí zákonné reklamační lhůty) a po zániku smluvního vztahu po dobu 3leté promlčecí lhůty, kdy z něj hrozí ještě uplatnění právních nároků, prodloužené o jeden kalendářní rok. Uvedené platí, pokud platné právní předpisy nestanoví delší dobu uchování osobních údajů (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, atd.). Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou vymazány po zániku účelu jejich zpracování.

10.2.      Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů. Další informace o právech kupujících jakožto subjektů údajů a o tom, jak prodávající osobní údaje zpracovává, chrání, či zda je předává třetím subjektům, jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást VOP.

10.3.      V případě, že zásady ochrany osobních údajů stanoví něco jiného než VOP, se co do rozporné části použijí zásady ochrany osobních údajů.

11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek nabývá účinnosti 15. dnem po jejím zveřejnění na webových stránkách prodávajícího, nestanoví-li novější obchodní podmínky čas pozdější.

11.2.   Prodávající zajistí, aby aktuální verze obchodních podmínek byla vždy zveřejněna v oddíle „obchodní podmínky“ ve webovém rozhraní obchodu.

11.3.   Prodávající neodpovídá za jakékoliv případné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou a jejím předmětem (zbožím). Prodávající neodpovídá zejména, nikoli však výlučně za škodu vzniklou přerušením nebo ukončením výroby kupujícího, ušlý zisk nebo narušením či ztrátou obchodních zájmů.

11.4.   Prodávající v maximálním rozsahu daném právními předpisy tímto omezuje svou odpovědnost za veškeré škody, náklady (včetně nákladů právního zastoupení), nároky nebo žaloby mající původ v kupní smlouvě nebo v souvislosti s ní, vzniklé v důsledku porušení smlouvy prodávajícím, protiprávním jednáním prodávajícího (včetně nedbalostního jednání), uvedení v omyl, porušení zákonné povinnosti, porušení práv z duševního vlastnictví nebo z jiného důvodu, a to včetně případů objektivní odpovědnosti.

11.5.      Není-li ve VOP nebo v reklamačním řádu stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí výlučně českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se nepoužije.

11.6.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.7.      Změny kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.8.      Není-li v obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.9.      Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2023.

 

Přílohu těchto obchodních podmínek a jejich nedílnou součást tvoří:

1. Reklamační řád prodávajícího

2. Zásady ochrany osobních údajů

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti
PILANA Group a.s.
se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
IČ: 04161076, DIČ: CZ04161076
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 7323.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank
v případě platby v EUR
IBAN: CZ0755000000005200019737
SWIFT: RZBCCZPP

V případě platby v USD
IBAN: CZ825500000000520019745
SWIFT: RZBCCZPP

V případě platby v Kč
IBAN: CZ2955000000005219729
SWIFT: RZBCCZPP

Telefon: + 420 573 527 400
Email: group@pilana.cz

Tento reklamační řád platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti PILANA Group a.s. umístěného na adrese www.pilana.group.

 

1.   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.      Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

1.2.      Prodávajícím se rozumí společnost PILANA Group a.s., se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika (dále jen „prodávající“). Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy o koupi jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

1.3.      Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupujícím se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).

1.4.      Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále také jen jako „VOP“), jakož i smlouvy o koupi zboží uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

1.5.      V případě rozporu mezi VOP a reklamačním řádem se postupuje podle čl. 1.8 VOP.

1.6.      Reklamační řád upravuje postup při uplatňování nároků ze záruky za jakost zboží a z vad zboží dodaného prodávajícím kupujícímu a vzájemná práva a povinnosti stran. Reklamačním řádem se řídí postup prodávajícího v případě uplatnění odpovědnosti ze záruky za jakost zboží.

1.7.      Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.8.      Reklamací se rozumí uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu písemně nebo e-mailem a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

2.   POVINNOST PROHLÍDKY ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM
2.1.      Kupující je povinen provést náležitou kontrolu zboží, tj. zboží prohlédnout, přesvědčit se o jeho vlastnostech a jeho množství a zkontrolovat kompletnost jeho příslušenství.

2.2.      Kupující výrobek podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a posoudí jeho vlastnosti a množství. Případné zjevné vady, které kupující mohl a měl zjistit provedením prohlídky výrobku, je kupující povinen vytknout a prodávajícímu oznámit ihned, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dní ode dne převzetí zboží. V opačném případě kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží. Poškození obalu zboží, zásilky se zbožím nebo zboží samotného, které je při převzetí od přepravce zjevné, je kupující povinen přepravci oznámit a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu, případně sepsat reklamační protokol.

2.3.      Při osobním odběru kupujícím, jakož i při zajištění dopravy zboží vlastní dopravou kupujícího je tento povinen provést kontrolu zboží a jeho příslušenství již při převzetí zboží od prodávajícího, a není-li z povahy zboží možné, pak neprodleně po převzetí zboží. Kupující je povinen převzetí zboží písemně potvrdit prodávajícímu na dodacím listě prodávajícího.

2.4.      Převzetím zboží kupující stvrzuje, že neshledal žádné zjevné poškození zboží a že jeho obal nebyl porušen. V případě následné reklamace vad zjistitelných při této prohlídce (např. chybějící příslušenství, vnější poškození) musí kupující, aby byla jeho reklamace úspěšná, jednoznačně a přesvědčivě prokázat, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku jeho převzetí.

3.   PRÁVA Z VAD A ZE ZÁRUKY
3.1.      Vady při převzetí. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady, což znamená, že:

a) zboží má vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
e) doklady nutné k užívání zboží jsou úplné a správné, a 
f) na zboží neváznou právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.

3.2.      Uvedená odpovědnost za vady při převzetí zboží se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží z důvodu vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.3.      Záruka. Prodávající se dále zavazuje, že po celou záruční dobu bude zboží způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti. Nedodržení tohoto závazku je tzv. „záruční vadou“. Vyskytne-li se na zboží v záruční době záruční vada, náleží kupujícímu práva ze záruky, a to za podmínek uvedených v tomto reklamačním řádu a případně ve VOP.

3.4.      Záruka je prodávajícímu poskytována pouze za následujících podmínek:

a) po celou dobu trvání záruční doby do zboží nezasáhne (např. formou jakýchkoliv úprav nebo oprav) žádná osoba, která k tomu není předem výslovně pověřena prodávajícím,

b) zboží bude kupujícím užíváno pouze obvyklým způsobem a v souladu s jeho účelovým určením, a současně

c) bude zajištěna běžná údržba zboží.

3.5.      Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od okamžiku doručení produktu do místa určení.

3.6.      Záruka se nevztahuje především na:

a) vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u věci prodávané za nižší cenu,
b) běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

3.7.      Kupující nemá žádná práva z vad, jestliže vadu sám způsobil anebo před převzetím věci již věděl, že věc má vadu.

3.8.      Kupující nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu na věci vnější událost po převzetí zboží kupujícím, nebo pokud vadu způsobil sám kupující. Kupující rovněž nemá právo ze záruky v případě, že nesplní svou povinnost zkontrolovat neporušenost obalu zboží, jelikož se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.

3.9.      Nároky z podstatných vad: Je-li vadné plnění (vada při převzetí) podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží nebo příslušenství zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

3.10.   Nároky z nepodstatných vad: Je-li vadné plnění (vada při převzetí) nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.11.   Nároky ze záručních vad: Vyskytne-li se na zboží záruční vada, na kterou se vztahuje záruka dle tohoto reklamačního řádu, má kupující:

a) v případě odstranitelné vady nárok na bezplatné odstranění vady zboží,
b) v případě, že je vada odstranitelná a kupující nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového produktu nebo na výměnu součásti,
c) v případě neodstranitelné vady nárok na dodání nového produktu bez vad; týká-li se vada pouze součásti produktu, tak nárok výměnu součásti. Je-li to přiměřené povaze vady, může kupující uplatnit namísto uvedených práv právo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, která způsobuje, že zboží pro tuto vadu nelze řádně užívat.

3.12.   Nesplnění kterékoliv z podmínek uvedených v předchozím bodě má za následek zánik záruky bez náhrady. V případě pochybností je kupující povinen prokázat, že zboží užíval v souladu s podmínkami uvedenými v předchozích bodech a že záruka trvá.

4.   Uplatnění nároků z vad a ze záruky
4.1.      Má-li zboží při převzetí kupujícím vady, náleží kupujícímu práva uvedená výše v tomto reklamačním řádu.

4.2.      Pro úspěšné uplatnění práv kupujícího je nezbytnou podmínkou, aby kupující prodávajícímu oznámil vady zboží (reklamoval zboží), a to způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto reklamačním řádu.

4.3.      Kupující je při reklamaci povinen doložit, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího, a to předložením originálu daňového dokladu.

4.4.      Náležitosti oznámení. Oznámení zjištěné vady zboží musí být učiněno písemně, ať již v listinné nebo v elektronické podobě, a musí obsahovat zejména identifikaci zboží (označení objednávky, faktury ke zboží vystavené, přesnou specifikaci zboží), reklamované množství zboží, popis vady, příp. jak se vada projevuje a požadované řešení reklamace (dále jen „písemné oznámení“), nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

4.5.      V případě reklamace zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu kupující reklamuje zboží vyplněním týchž náležitostí do příslušného textového pole jako v případě písemného oznámení a kliknutím na tlačítko „reklamovat zboží“ uvedenou v přehledu všech objednávek kupujícího v oddíle „seznam objednávek / poptávek“. O průběhu vyřizování reklamace a o dalších rozhodných skutečnostech s reklamací zboží souvisejících bude kupující informován elektronickou poštou.

4.6.      Písemné oznámení dle čl. 4.4 reklamačního řádu může kupující učinit e-mailem na adresu prodávajícího nebo jeho zástupce uvedenou v daňovém dokladu nebo v potvrzení objednávky. K písemnému oznámení je kupující oprávněn využít i vlastní formulář (reklamační list). Písemné oznámení však vždy musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 4.4 reklamačního řádu. Neobsahuje-li oznámení požadované informace, nemusí být reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu na jeho dotaz doplňující, kupujícímu známé informace.

4.7.      Oznámení vad a uplatnění nároků z vad může kupující učinit také na následujících kontaktech:

PILANA Group a.s.
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
E-mail: group@pilana.cz

4.8.      Ztráta některých nároků. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu při podání reklamace, jaká práva z vad zvolil, pak má nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud nebude prodávajícím považováno za přiměřené odstranění vady.

4.9.      Omezení nároků. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, způsobila-li nežádoucí změnu stavu vada věci, kterou kupující prokazatelně nezpůsobil ani jinak nezavinil.

4.10.   Reklamační lhůty. Veškeré vady – zjevné, skryté, záruční – musí kupující oznámit prodávajícímu ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Skryté vady, které mělo zboží při převzetí, lze oznámit nejpozději do 2 (dvou) let od převzetí zboží. Záruční vady lze oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby. Vzhledem k povaze zboží má prodávající za to, že bude lhůta „bez zbytečného odkladu“ dodržena, bude-li oznámení učiněno do 5 (pěti) pracovních dnů.

4.11.   Nevčasná reklamace. Neoznámí-li kupující vady věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li kupující vady věci včas, nemusí být reklamace prodávajícím v souladu s ust. § 2112 občanského zákoníku uznána za oprávněnou.

4.12.   Projeví-li se na zboží jakákoliv vada, je kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do zboží a umožnit prodávajícímu prohlídku k posouzení vady. Za tím účelem je kupující povinen vadné zboží předložit nebo zpřístupnit.

4.13.   Zaslání zboží k reklamaci. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům zvolené přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a identifikaci reklamace a reklamujícího vhodným způsobem. Doporučujeme přiložit kopii oznámení vad a kopii daňového (prodejního) dokladu se správnými kontaktními údaji kupujícího.

4.14.   Přístup k reklamovanému zboží. V případě, že z povahy zboží není možné zboží prodávajícímu předložit k prohlídce, je kupující povinen umožnit prodávajícímu, případně osobám, jejichž prostřednictvím prodávající plní své závazky, přístup do místa, ve kterém je vadné zboží umístěno.

4.15.   Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost.

4.16.   Nesplní-li kupující své povinnosti uvedené v tomto článku reklamačního řádu, prodávající jím uplatněný nárok z vad neuzná.

5.   NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE
5.1.      Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

a) běžným opotřebením;
b) nesprávným užíváním či nesprávným skladováním zboží;
c) neodborným zásahem, instalací, zacházením či obsluhou; neodborným zásahem se rozumí též jakékoliv popisování zboží nesmývatelnými psacími prostředky;
d) používáním, umísťováním, uskladňováním zboží v nevhodných podmínkách, zejména pokud jde o teplotu, vlhkost, prašnost;
e) nesprávnou údržbou nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží nebo strojů, do nichž je zboží montováno;
f) v důsledku vyšší moci či nesprávné nebo neodborné manipulace;
g) v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího;
h) v důsledku užívání zboží jiným než obvyklým způsobem nebo v rozporu s jeho účelovým určením;
i) způsobené samotným kupujícím,
j) způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

5.2.      Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu v plné výši nahradit.

5.3.      V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vad. Účelnost vynaložených nákladů je povinen prokázat kupující. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených je kupující povinen uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu; jinak kupujícímu právo nenáleží.

6.   LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE
6.1.      Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data řádného uplatnění vad zboží kupujícím, tj. uplatnění vad zboží v souladu s tímto reklamačním řádem. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne přijetí reklamace prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.

6.2.      Oprávněnost každé reklamace posoudí odborný odpovědný pracovník prodávajícího, který rozhodne, zda je reklamace důvodná, nebo zda se reklamace zamítá.

7.   ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ REKLAMACE
7.1.      Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží nepřiměřeně znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti nebo příslušenství.

7.2.      Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že není předáván v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

8.   VYŘÍZENÍ REKLAMACE
8.1.      Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího na elektronickou adresu kupujícího.

8.2.      V případě, že bude reklamace prodávajícím shledána jako oprávněná, bude v uživatelském účtu webového rozhraní obchodu v závislosti na způsobu vyřízení reklamace v oddíle „doklady“ ke stažení dostupný dobropis. Informace o způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace bude kupujícímu zasláno elektronickou poštou. V případě, že reklamace nebude shledána jako oprávněná, bude o jejím zamítnutí a o důvodech tohoto zamítnutí kupující informován elektronickou poštou.

8.3.      Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na místo dodání zboží podle kupní smlouvy.

8.4.      V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 4 (čtyř) měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 10 (deset) EUR za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

9.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.      Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023. Tímto datem také pozbývají platnosti všechny jeho předešlé verze.

9.2.      Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.[1] Zemí Evropské unie se rozumí území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.
[2] tedy rozhodnutím celního úřadu, u kterého je potvrzen výstup zboží z území Evropské unie o propuštění do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku, vnějšího tranzitu, nebo o zpětném vývozu, nebo jinými důkazními prostředky